ประวัติความเป็นมา

    การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในประเทศไทยมีมานานแล้ว ส่วนทางภาคเหนือจะพบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน เมื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งประสบผลสำเร็จมีรายได้จากการเลี้ยงผึ้ง ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดจึงทำให้มีผู้สนใจเลี้ยงผึ้งพันธุ์ขยายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย เริ่มต้นจากการที่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง คุณสิทธิชัย เพราพงษ์พันธุ์ มีฟาร์มเลี้ยงผึ้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บ้านป่าก๋อย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และก่อตั้งฟาร์มผึ้งขึ้นใหม่ใช่ชื่อว่า ฟาร์มผึ้งสิทธิชัย ๕๓๑ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารสำหรับผึ้ง สามารถขยายพันธุ์ผึ้งได้ผลดีเช่นเดียวกับ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน การเลี้ยงผึ้งในขณะนั้นถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับคนในชุมชน จึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา และคนในชุมชน ได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาวิธีการเลี้ยงผึ้งเพื่อเพิ่มรายได้นอกเหนือจากการทำนา

    ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งรายย่อย ต่อมาประสบปัญหาเรื่องการขนส่งผลผลิตต้องเดินทางไปขายเองที่โรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เสียเวลาและเพิ่มต้นทุน อีกทั้งยังถูกพ่อค้าจากโรงงานกดราคา เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งเกิดความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงได้มีการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มเพื่อเก็บผลผลิตทั้งหมดของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งแต่ละรายรวมกัน เมื่อมีผลผลิตจำนวนมากๆ พ่อค้าจากโรงงานในจังหวัดเชียงใหม่จะมารับสินค้าเอง ทั้งยังสามารถต่อรองราคาได้ นอกเหนือจากผลผลิตที่ส่งให้โรงงานปีละ ๒-๓ ครั้งแล้ว ทางกลุ่มยังเริ่มจำหน่ายสินค้าเอง เพื่อให้สมาชิกมีรายได้ตลอดปี ต่อมาจึงได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด ๗ คน โดยนางเมธาพร ดีน้อย เป็นประธานกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายเพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน คือ นมผึ้ง น้ำผึ้ง เกสรดอกไม้ ไขผึ้ง ข้าวซอยตัดรสน้ำผึ้ง ตรา บุษราคัม ฮันนี่ ในปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่ม เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น

วัตถุประสงค์

     ๑. เพื่อส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก

     ๒. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในชุมชน

     ๓. เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

     ๔. เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มสมาชิก

โครงสร้างคณะกรรมการดำเนินงาน

อัตลักษณ์/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

    ลักษณะที่โดดเด่นของน้ำผึ้ง ตราบุษราคัม ฮันนี่ คือมีความข้น และหนืดพอสมควร มีสีตามธรรมชาติ ตั้งแต่สีเหลืองอ่อนถึงสีน้ำตาล ใส ไม่ขุ่นทึบ มีกลิ่นหอมของน้ำผึ้งและดอกไม้ตามแหล่งที่ได้มา น้ำผึ้งเกสรดอกลำไยนับเป็นน้ำผึ้งที่มีรสหอมหวานเป็นพิเศษเหนือกว่าน้ำผึ้งจากพรรณไม้อื่นทั้งหมด ปราศจากกาก ไขผึ้ง หรือเศษตัวผึ้งปะปน รวมทั้งวัสดุต่าง ๆ แขวนลอยอยู่ ปราศจากกลิ่น รส ที่น่ารังเกียจอื่นใด หรือกลิ่นบูดเปรี้ยว ไม่มีฟอง ไม่มีการใส่สารปรุงแต่งสี กลิ่น รสใด ๆ ลงในน้ำผึ้ง อีกทั้งรูปแบบบรรจุภัณฑ์มีให้เลือกหลายขนาดตามความต้องการ สวยงามทันสมัย

มาตรฐานที่ได้รับ

     ๑. ผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มผึ้ง กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     ๒. ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้งกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     ๓. ใบอนุญาตผลิตอาหาร(อย.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายกระทรวงสาธารณสุข

     ๔. รายงานผลการทดสอบตัวอย่างน้ำผึ้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

     ๕. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ความสัมพันธ์กับชุมชน

    ฝีมือ แรงงาน คือคนในชุมชนอย่างแท้จริง ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์เป็นแหล่งอาหารของผึ้ง ผึ้งช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตให้กับชาวนา ชาวสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ รวมกลุ่มเตรียมสมาชิกให้ได้รับความรู้และการทำงานเป็นทีมสร้างความสามัคคี เกิดความเข้าใจให้ตรงกันในการพัฒนาจึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง อีกทั้งเมื่อถึงประเพณีวันสำคัญ เช่น วันสงกรานต์ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุมอบชุดของขวัญน้ำผึ้งให้กับผู้สูงอายุ มีการเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อสร้างความสุข ให้ลูกหลานได้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม โดยได้รับความร่วมมือกับผู้นำชุมชนและคนในชุมชนเป็นอย่างดี

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

     ๑. น้ำผึ้งจากธรรมชาติ ๑๐๐ %

     ๒. ถังสลัดน้ำผึ้ง

     ๓. สโม๊กเกอร์

     ๔. ถังสแตนเลส เบอร์ ๑๖

     ๕. ถังกรองน้ำผึ้ง

     ๖. ถังปาด

     ๗. มีดปาด

ขั้นตอนการผลิต

    วางกล่องรังผึ้งไว้ใต้ต้นพืชหรือใกล้เคียง ที่เราต้องการให้ผึ้งไปเก็บน้ำหวาน เช่น ต้นลำไย ต้นลิ้นจี่ ต้นสาบเสือ ในช่วงเวลาที่ต้นพืชออกดอก เมื่อผึ้งงานออกจากรังมาเก็บน้ำหวานใช้เวลาประมาณ ๗– ๘ วัน ทำการเก็บคอนผึ้ง เขย่าตัวผึ้งลงในกล่องจนหมด ปาดไขผึ้งที่ปิดหลอดรวงผึ้งออกนำคอนผึ้งใส่ลงในถังสลัดน้ำผึ้ง คอนผึ้งถูกเหวี่ยง น้ำผึ้งจะกระเด็นออกจากรวงผึ้งจนหมด เก็บคอนผึ้งลงในกล่องเหมือนเดิม กรองน้ำผึ้งที่ได้ใส่ภาชนะที่สะอาด นำไประเหยความชื้นออกก่อนบรรจุขวดตามขนาดที่ต้องการ ในห้องที่ผ่านมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข (อย.)

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

    พันธุ์ผึ้งที่นำมาขยายพันธุ์นั้น จะต้องเป็นพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ ผึ้งงานสามารถเก็บน้ำหวานได้ปริมาณมาก นางพญามีคุณภาพวางไข่สม่ำเสมอ น้ำผึ้งที่เก็บได้ต้องทำการระเหยความชื้นออกก่อนบรรจุภาชนะ ความชื้นต้องไม่เกิน ๒๑%

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

     กลุ่มผู้ผลิต : วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย

     สถานที่ผลิต : ๔๒หมู่ ๘บ้านป่าก๋อยตำบลบ้านด้ายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย๕๗๒๒o

     เบอร์โทร : ๐๘๑-๙๙๘๔๒๘๑ , ๐๘๑-๙๕๒๑๓๕๙ ,๐๕๓-๗๘๕๓๘๕

     โทรสาร : ๐๕๓-๗๘๕๓๘๖

     อีเมล์ : mata_531@hotmail.com

     ประธานกลุ่ม : นางเมธาพร ดีน้อย

     สถานที่ตั้งกลุ่ม : ๔๒ หมู่ ๘ บ้านป่าก๋อย .บ้านด้าย .แม่สาย จ.เชียงราย ๕๗๒๒๐

    เส้นทางคมนาคม : จากเชียงรายถึงแม่สาย เจอสี่แยกไฟแดงก่อนถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมัน ให้เลี้ยวขวามาทางอำเภอเชียงแสนสามเหลี่ยมทองคำ ระยะทางจากสี่แยกประมาณ๑๓ กม. ถึงหมู่บ้านสันถนนใต้ ตำบลศรีเมืองชุม ให้เลี้ยวขวาก่อนถึงป้อมตำรวจผ่านบ้านท่าศาลาถึงที่หมาย ประมาณ ๕ กม.

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์/ช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ

     ๑. วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย

         ๔๒ หมู่ ๘ บ้านป่าก๋อย .บ้านด้าย .แม่สาย จ.เชียงราย ๕๗๒๒๐

         อีเมล์ : mata_531@hotmail.com

         เบอร์โทร : ๐๘๑-๙๙๘๔๒๘๑ , ๐๘๑-๙๕๒๑๓๕๙ ,๐๕๓-๗๘๕๓๘๕

     ๒. โรงงานจินนาลักษณ์ บ้านปางห้า ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

     ๓. ศูนย์รวมของฝาก ปั๊มเอสโซ่ ป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

     ๔. บริษัท เวิลด์โกรว์ จำกัด ๓๙ หมู่ที่ ๑ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

     ๕. ถนนคนเดินหน้าด่านอำเภอแม่สาย, จังหวัดเชียงราย

Top