ด้วยประสบการณ์ 30 ปีที่ผ่านมา “ เราคือ ตัวจริง เรื่องผึ้ง ” ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องน้ำผึ้ง เป็นผู้ผลิตสินค้าโดยตรง มีผลผลิตที่หลากหลายมีมาตรฐานรองรับด้านการส่งออกในต่างประเทศจัดหาผลผลิตให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนตามต้องการด้วยเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชนในชนบท เรียนรู้วิธีการเลี้ยงผึ้งมานานตกทอดสืบกันมาเพื่อนำน้ำผึ้งมาบริโภคในครัวเรือน ซึ่งในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อการเลี้ยงผึ้งเป็นเวลานาน กระบวนการเลี้ยงผึ้งถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น การเรียนรู้เทคนิควิธีการตั้งแต่ การคัดสายพันธุ์ การผสมพันธุ์ผึ้ง เพื่อให้ได้ผึ้งงานที่มีคุณภาพในการเก็บน้ำหวาน แบรนด์ บุษราคัม ฮันนี่ ถูกสร้างเพื่อนำเสนอสินค้าที่ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อยมานานกว่า 10 ปี คุณค่าของน้ำผึ้งบุษราคัมฮันนี่ ได้จากดอกไม้นานาพันธุ์ที่มาจากเทือกเขานางนอน และดอยสะโง้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ เป็นแหล่งอาหารของผึ้ง และทำให้ได้น้ำผึ้งที่มีคุณภาพ